Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí a za všech okolností je s nimi nakládáno v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (dále jen Nařízení).

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

FONERGY s.r.o., se sídlem Stojanova 1334, 686 01 Uherské Hradiště, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 73013.

Jak nás můžete kontaktovat?

Osobně nebo poštou na adrese Stojanova 1336, 686 01 Uherské Hradiště, e-mailem na info@fonergy.cz nebo telefonicky na 800 100 303.

S jakými osobními údaji pracujeme?

Jméno a příjmení, titul, datum narození, pohlaví, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, spojovací číslo SIPO a případně další Vámi poskytnuté identifikační údaje, které jsou pro plnění smlouvy nezbytné.

Z jakého důvodu pracujeme s osobními údaji?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem plnění smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu, jejíž smluvní stranou jste Vy jako zákazník a FONERGY jako dodavatel elektřiny a plynu (Smlouva), z účetních a daňových důvodů, za účelem vymáhání pohledávek a dále pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují.

Za plnění Smlouvy jsou považovány rovněž úkony předcházející uzavření Smlouvy, ze kterých vyplývá Váš zájem Smlouvu uzavřít, ačkoli k uzavření Smlouvy nakonec nemusí dojít (například zpracování cenové nabídky a odeslání návrhu Smlouvy).

Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) Nařízení.

Jakým způsobem údaje zpracováváme?

Osobní údaje mohou být zpracovávány manuálně i automatizovaně.

Kdo jsou příjemci a zpracovatelé osobních údajů?

Příjemci osobních údajů mohou být subjekty, prostřednictvím kterých či vůči kterým správce plní právní povinnosti, které se na správce vztahují a dále poštovní doručovatelé.

Zpracovateli jsou subjekty poskytující dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů, které správce pověřil na základě písemné smlouvy zpracováváním osobních údajů. Jsou jimi zejména provozovatelé distribučních soustav, poskytovatelé účetních, telefonních a IT služeb a jiné třetí strany, které poskytují služby správci v souvislosti s plněním smluvních nebo zákonných povinností.

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

Jak dlouho budou osobní údaje uloženy?

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu 3 let od ukončení Smlouvy, a to z důvodu možného reklamačního řízení a vymáhání splatných pohledávek. Osobní údaje, které jsou součástí účetních dokladů, budou správcem archivovány po příslušnou dobu dle zákona o účetnictví.

Osobní údaje získané před uzavřením Smlouvy z důvodu zpracování cenové nabídky, budou v případě neuzavření Smlouvy smazány po uplynutí lhůty 30 dní od zpracování cenové nabídky. Osobní údaje uvedené v odeslaném návrhu Smlouvy, která nebude uzavřena, budou smazány po uplynutí lhůty 30 dní od odeslání Smlouvy.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo od nás jako správce údajů požadovat přístup ke svým osobním údajům a podrobnější informace o jejich zpracování.

Právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování

Máte právo požádat správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo, aby správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jakožto subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce.

Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s Nařízením, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.