Ochrana osobních údajů

Společnosti FONERGY s.r.o., IČO: 293 08 607, se sídlem Stojanova 1334, 686 01 Uherské Hradiště, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 73013 (dále jen „FONERGY“), vystupující v pozici Správce osobních údajů.Preambule

Významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků a zájemců o služby jsme si vědomi, proto při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZoZOU“), a dalšími platnými právními předpisy ČR. Z uvedených právních předpisů vychází i toto Prohlášení o ochraně osobních údajů, jehož cílem je informovat Vás, naše zákazníky nebo zájemce o naše služby, o základních zásadách, postupech a podmínkách, kterými se řídíme při zpracování Vašich osobních údajů, a o právech, která Vám při zpracování osobních údajů náleží.

Tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů nejsou dotčeny podmínky zpracování osobních údajů, které si mezi sebou sjednáme při uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a/nebo zemního plynu, nebo jiné smlouvy, a jež jsou obsaženy zpravidla ve smlouvě, všeobecných obchodních podmínkách, případně jiných smluvních dokumentech. V případě, že v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů nenaleznete odpověď na Váš dotaz, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Co to jsou osobní údaje

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se Vaší osoby, kterou jste nám poskytl/a nebo kterou jsme od Vás získali a prostřednictvím které Vás lze přímo či nepřímo, samostatně nebo ve spojení s jinou informací identifikovat. Těmito informacemi jsou zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, rodné číslo, kontaktní údaje.

Právní základ a účel zpracování osobních údajů

Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy a poskytování služeb. Vaše osobní údaje zpracovává FONERGY na základě jednoho nebo více z těchto právních základů a za těmito účely:

A. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, v niž jste smluvní stranou, nebo pro provedení všech potřebných úkonů před uzavřením smlouvy na Vaši žádost. Takové zpracování Vašich osobních údajů je základem pro poskytování služeb ze strany FONERGY.

B. Udělili jste souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, zejména se jedná o souhlas se zasíláním obchodních sdělení (newsletter) a o souhlas s kontaktováním za obchodními účely (souhlas s marketingem), přičemž tento Váš souhlas je kdykoliv odvolatelný zde.

C. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů FONERGY, jako správce, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů. Zpravidla je takovým oprávněným zájmem zasílání informačních sdělení v souvislosti s poskytovanými službami, a takové zpracování osobních údajů lze na Vaši žádost kdykoliv ukončit.

D. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na FONERGY, jako správce, vztahuje. Tento druh zpracování a jeho účel jsou vyžadovány a vymezeny konkrétním ustanovením právního předpisu (např. energetický zákon, zákon o DPH, zákon o dani z příjmu apod.).

Zásady zpracování osobních údajů

FONERGY zpracovává osobní údaje v duchu principů a zásad vyplývajících z právních předpisů a zároveň respektuje morální a etická pravidla platné v podnikatelské sféře pro zpracování osobních údajů. Základními zásadami zpracování osobních údajů, které ctíme, jsou:

a. Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů dodržujeme platné právní předpisy ČR. Přitom vás informujeme o všech osobních údajích, které o Vás zpracováváme, o důvodech jejich zpracování, jakož i o Vašich právech a povinnostech, které Vám při zpracování osobních údajů náleží.

b. Omezení shromažďování údajů pouze pro předem stanovené a legitimní účely

Zpracování osobních údajů je omezeno pouze pro účely, pro které jsou tyto osobní údaje shromažďovány. O účelech zpracování Vašich údajů vás informujeme i v tomto Prohlášení. Pokud bychom měli v úmyslu osobní údaje zpracovat pro jiný účel, než pro který byly shromážděny, poskytneme Vám o tomto záměru potřebné informace ještě před jeho realizací.

Při zpracování osobních údajů dodržujeme platné právní předpisy ČR. Přitom vás informujeme o všech osobních údajích, které o Vás zpracováváme, o důvodech jejich zpracování, jakož i o Vašich právech a povinnostech, které Vám při zpracování osobních údajů náleží.

c. Minimalizace zpracovávaných osobních údajů pouze na nezbytně nutný rozsah ve vztahu k účelu, pro které jsou údaje zpracovávány

Z důvodu ochrany Vašeho soukromého života zpracováváme pouze osobní údaje v nezbytném rozsahu, s přihlédnutím k účelu, pro který jsou zpracovávány.

d. Zásada přesnosti zpracovávaných údajů

Přijali jsme veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny. Tato opatření zahrnují vypracování interních postupů a procesů pro ověřování platnosti a správnosti osobních údajů, pravidelné školení zaměstnanců, a informování smluvních partnerů a průběžné vyhodnocování správnosti, vhodnosti a potřebnosti nastavených procesů.

e. Omezení uložení osobních údajů ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely zpracování

S cílem zaručit co největší ochranu a respektování Vašich práv využíváme různé formy zabezpečení osobních údajů, mezi něž náleží i jejich pseudonymizace. Pseudonymizací se rozumí zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny ke konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací. Nepotřebujeme-li již Vaše osobní údaje k naplnění účelu zpracování, ale přesto máme zájem na dalším využití některých dat majících původ ve Vašich osobních údajích (například pro statistické a analytické účely) využijeme tyto údaje tak, aby je již žádným způsobem nebylo možné přiřadit k Vám, tj. anonymizovaně.

f. Zásada integrity a důvěrnosti osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření proti neoprávněnému zpracování a náhodné ztrátě, zničení nebo poškození.

g. Zásada odpovědnosti FONERGY za zpracování a za doložení souladu prováděného zpracování s platnými právními předpisy

Velmi si vážíme, že jste nám svěřil/a své osobní údaje. Za jejich použití, ochranu a zpracování odpovídáme jako jejich správce. Naše odpovědnost vyplývá z platných právních předpisů ČR a v zákonem stanovených případech musíme také prokázat, že osobní údaje zpracováváme v souladu s těmito právními předpisy.

Jak zpracováváme Vaše osobní údaje

Osobní údaje nám poskytujete obvykle při registraci a vyplňování smluv a smluvních formulářů, kontaktních formulářů při návštěvě našich webových stránek, případně telefonicky nebo jiným způsobem. Osobní údaje získáváme, i pokud si objednáte např. informační materiály, účastníte se soutěže nebo průzkumu, pokud nás kontaktujete s dotazem nebo žádostí, ve které uvedete své osobní údaje, nebo navštívíte naše webové stránky. Z poskytnutých informací zpracováváme pouze informace a osobní údaje v nezbytném rozsahu k účelu jejich zpracování.

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat i z jiných zdrojů (např. prostřednictvím třetích osob nebo z veřejných zdrojů). V takovém případě Vám sdělíme, z jakého zdroje byl osobní údaj získán.

Osobní údaje zpracováváme především automaticky, prostřednictvím našich systémů, ale také manuálně. Uvědomujeme si důležitost ochrany Vašich osobních údajů a pro jejich odpovídající zabezpečení děláme maximum. Bližší informace o zabezpečení a ochraně osobních údajů naleznete v sekci Jak chráníme vaše osobní údaje.

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně pro uzavření smlouvy o dodávkách elektřiny a/nebo zemního plynu a plnění smluvních závazků jsou některé údaje nezbytné. K jejich zpracování se proto nevyžaduje Váš výslovný souhlas. Bez Vašeho výslovného souhlasu zpracováváme údaje především z důvodu řádné evidence, uzavření smlouvy a plnění smluvních závazků, provádění platebních transakcí, zajištění přístupu a připojení k poskytovaným službám, pro daňové a účetní účely, provádění vyúčtování, hodnocení platební morálky, ochrany našich práv a uplatňování a vymáhání pohledávek. Se souhlasem a v rozsahu umožněném právními předpisy ČR při nevyslovení nesouhlasu zpracováváme Vaše osobní údaje pro obchodní účely a marketing, provádění průzkumů spokojenosti a zvyšování kvality služeb.

V jakém rozsahu obvykle zpracováváme Vaše osobní údaje

Rozsah zpracování osobních údajů závisí na povaze produktů a služeb, které od nás odebíráte, účelu zpracování, případně na Vámi uděleném souhlasu.

A. Za účelem uzavření a plnění smlouvy, poskytování služeb zpracováváme (v závislosti na službě a účelu zpracování) tyto údaje:

Adresní a identifikační údaje:

 1. jméno, příjmení, titul;
 2. rodné číslo, datum narození;
 3. číslo dokladu totožnosti;
 4. obchodní firma, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo (v případě právnické osoby, fyzické osoby – podnikatele);
 5. telefonní číslo;
 6. e-mailová adresa;
 7. ID – datové schránky;
 8. adresa trvalého bydliště;
 9. adresa odběrného místa;
 10. adresa pro doručování písemností;
 11. údaje o Vašich zástupcích (jméno, příjmení, datum narození / RČ, číslo dokladu totožnosti, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování, kontaktní údaje).

Ostatní údaje:

 1. číslo smlouvy (číslo smluvního účtu);
 2. přihlašovací údaje;
 3. číslo SIPO, bankovní spojení, údaje o platební kartě.

B. Udělili jste souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, zejména se jedná o souhlas se zasíláním obchodních sdělení (newsletter) a o souhlas s kontaktováním za obchodními účely (souhlas s marketingem, přičemž tento Váš souhlas je kdykoliv odvolatelný).

Adresní a identifikační údaje:

 1. jméno, příjmení, titul;
 2. telefonní číslo;
 3. e-mailová adresa;
 4. adresa trvalého bydliště;
 5. ID – datové schránky;

C. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů FONERGY, jako správce, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů. Zpravidla se jedná o zasílání informačních sdělení v souvislosti s poskytovanými službami, a takové zpracování osobních údajů lze na Vaši žádost kdykoliv ukončit.

Adresní a identifikační údaje:

 1. jméno, příjmení, titul;
 2. telefonní číslo;
 3. e-mailová adresa;
 4. adresa trvalého bydliště;
 5. ID – datové schránky;

D. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na FONERGY, jako správce, vztahuje. Tento druh zpracování jeho účel jsou vyžadovány a vymezeny konkrétním ustanovením právního předpisu (např. energetický zákon, zákon o DPH, zákon o dani z příjmu apod.).

Po jakou dobu zpracováváme osobní údaje

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytně nutná s přihlédnutím k účelu jejich zpracování. Osobní údaje uchováváme zpravidla po dobu trvání smluvního vztahu a z důvodu ochrany našich práv v nezbytném rozsahu po ukončení smluvního vztahu do uplynutí promlčecí lhůty vyplývající ze vzájemných závazků nebo do úplného vypořádání vzájemných závazků. V případě, že jste udělil/a souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové a obchodní účely, jsou osobní údaje zpracovávány za tímto účelem po dobu trvání smluvního vztahu s FONERGY a po dobu tří let ode dne ukončení smluvního vztahu. Tato doba může být kratší v závislosti na odvolání Vámi uděleného souhlasu.

Kdo má k osobním údajům přístup

Některé činnosti v rámci poskytování služeb zajišťujeme v součinnosti s našimi partnery, abychom tak zabezpečili co nejvyšší kvalitu a efektivitu poskytování služeb. Nezbytnou podmínkou při výkonu činností, které tito partneři pro nás zajišťují, je mnohdy přístup k Vašim osobním údajům. Partneři při zpracování osobních údajů vystupují jako zpracovatelé, osobní údaje zpracovávají pouze v náš prospěch a výhradně za účelem zabezpečení činností, ke kterým je zmocníme a které vyplývají z účelů vzájemné spolupráce. Partnery využíváme v různých oblastech, zejména však za účelem:

 1. administrativní podpory;
 2. poskytování a správy informačních systémů a softwaru;
 3. vymáhání pohledávek;
 4. provádění marketingových průzkumů;
 5. zajištění obchodních akcí.

Osobní údaje také předáváme našim obchodním zástupcům a servisním partnerům, jejichž seznam poskytneme všem oprávněným žadatelům na vyžádání zde.

Vybíráme pouze partnery, kteří poskytují dostatečné záruky ochrany osobních údajů a smluvně se zavážou chránit osobní údaje v dostatečné míře.

Na vyžádání poskytujeme osobní údaje také orgánům veřejné správy a soudům v rozsahu jejich pravomocí a působnosti.

Komu mohou být údaje poskytnuty

Společnost FONERGY vystupuje při zpracování osobních údajů jako správce. Vaše osobní údaje jsme oprávněni za splnění zákonných podmínek sdílet s třetími subjekty, za účelem zajištění technické a administrativní podpory při poskytování služeb a s dalšími subjekty ve smluvním vztahu k FONERGY, zejména za účelem zajištění plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. V případě dlouhodobého nebo opožděného plnění smluvních závazků z Vaší strany jsme oprávněni předat osobní údaje subjektům pověřeným vymáháním těchto závazků.

Osobní údaje předáváme zpracovatelům pouze v nezbytně nutném rozsahu a jenom pokud se třetí strana smluvně zaručí zpracovávat a chránit osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy ČR. Za jinými účely, než jsou účely vyplývající ze zákona, nejsme oprávněni poskytnout Vaše osobní údaje třetím stranám, pokud jste nám k takovému poskytnutí nedal/a výslovný souhlas. Osobní údaje neposkytujeme mimo území EU.

Jak chráníme Vaše osobní údaje

Bezpečnosti a ochraně osobních údajů věnujeme velkou pozornost. Při současném technologickém vývoji je pro zachování odpovídající úrovně bezpečnosti osobních údajů nevyhnutné neustále sledovat nové trendy a hrozby a v případě potřeby podniknout potřebná opatření. S přihlédnutím k typu a způsobu zpracování osobních údajů klademe důraz zejména na organizační (výběr a školení zaměstnanců, dodržování interních směrnic a bezpečností politiky FONERGY) a technologická (bezpečností a monitorovací systémy, šifrování dat, zabezpečené přístupy do systémů apod.) opatření. Od našich smluvních partnerů požadujeme před zahájením spolupráce záruky zachování bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů.

Správnost poskytnutých osobních údajů

Věříme, že poskytnuté osobní údaje nám uvádíte pravdivě a úplně tak, aby bylo možné zajistit řádné plnění smluvních závazků. Mějte na paměti, že za správnost svých osobních údajů odpovídáte i vy. V případě, že o vás evidujeme nesprávné údaje, např. nesprávnou doručovací nebo e-mailovou adresu, může to mít vliv na doručování různých písemností. Proto je i ve Vašem zájmu dbát o správnost údajů a jejich včasnou aktualizaci. V případě nepřesně, neúplně nebo nepravdivě uvedených osobních údajů neneseme žádnou odpovědnost za újmu vzniklou z důvodu takto uvedeného osobního údaje.

Jaká jsou Vaše práva při zpracování osobních údajů

a. Právo na přístup k osobním údajům

K Vašim osobním údajům máte právo na přístup. V první řadě to znamená, že máte právo požadovat potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají. Jestliže je tomu tak, máte k těmto osobním údajům, které zpracováváme, právo na přístup, tj. máme povinnost Vám tyto údaje zpřístupnit.

b. Právo na opravu osobních údajů

Zpracováváme-li nepřesné, neúplné nebo nesprávné údaje, jste oprávněn/a požadovat jejich opravu. Bude-li to nutné nebo budeme-li mít pochybnosti o správnosti nově zadávaného údaje, jsme oprávněni požádat o potvrzení.

c. Právo na výmaz

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s právními předpisy nebo v rozporu s Vámi uděleným souhlasem, jste oprávněn/a požadovat, abychom Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazali. Obdobným způsobem můžete postupovat, pokud odvoláváte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a budete mít za to, že Vaše osobní údaje nadále zpracováváme za účelem, pro který jste svůj souhlas odvolal/a.

d. Právo vznést námitku

V případě, že zpracováváme osobní údaje pro účely oprávněných zájmů FONERGY nebo třetích osob, jste oprávněn/a vznést vůči tomuto způsobu zpracování námitku. Pokud neprokážeme, že pro zpracování máme závažné oprávněné důvody, které převažují nad vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami, nebo že tyto osobní údaje je potřeba zpracovávat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ukončíme zpracování vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu. Námitku máte právo vznést i v tom případě, pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. Vznesete-li námitku proti tomuto způsobu zpracování, ukončíme bez zbytečného odkladu zpracování vašich osobních údajů pro účely marketingu.

e. Právo na omezení zpracování

Pokud (a) vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů FONERGY a je potřeba ověřit, zda oprávněné zájmy FONERGY převažují nad Vašimi zájmy, nebo (b) popíráte přesnost osobních údajů a je potřeba správnost údajů ověřit, nebo (c) je-li zpracování osobních údajů v rozporu s právními předpisy a nepřejete si provedení výmazu, nebo (d) osobní údaje již nepotřebujeme pro naplnění účelu zpracování, ale vy je vyžadujete zachovat pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich údajů. Omezení zpracování znamená, že po přijetí vaší žádosti, pokud budou naplněny veškeré zákonné podmínky, nejsme oprávněni zpracovávat osobní údaje za jinými účely než pro potřeby určení a výkonu Vašich práv, jinak pouze s Vaším souhlasem. Omezení zpracování se uplatní pouze po dobu, po kterou trvá jeho důvod (např. do doby rozhodnutí o vaší námitce nebo do doby ověření přesnosti vašich údajů).

f. Právo na přenositelnost

Právo na přenositelnost se vztahuje k Vašim osobním údajům, které jste nám poskytl/a, které zpracováváme automatizovaně z důvodu plnění smlouvy nebo s Vaším souhlasem. Pro tyto osobní údaje platí, že máte právo je od nás získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu za účelem jejich přenesení k jinému správci.

g. Právo odvolat souhlas

Je-li zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo souhlas kdykoliv odvolat. Poté, co souhlas odvoláte, přestaneme osobní údaje za tímto účelem zpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do doby, než bylo odvolání učiněno. Odvoláním také není dotčeno zpracování osobních údajů za jinými účely, které nejsou založeny na Vašem výslovném souhlasu. Pokud tedy například jako náš zákazník odvoláte souhlas s marketingem, jsme oprávněni nadále zpracovávat vaše osobní údaje za účelem plnění smlouvy, případně za jinými účely, které nevyžadují Váš souhlas, a bude-li to potřebné k naplnění těchto účelů. Berte prosím na vědomí, že odvolání souhlasu nemusí automaticky založit povinnost osobní údaje ihned smazat, ale pouze povinnost přestat osobní údaje dále zpracovávat pro účel, k němuž byl souhlas udělen. Pro odvolání souhlasu můžete využít kontaktní údaje uvedené v kapitole „Jak nás můžete kontaktovat“.

Změníte-li názor, můžete souhlas kdykoliv udělit opakovaně, a to zvláště i za účelem účasti v marketingové či obchodní akci. Souhlas lze udělit například při změně smlouvy prostřednictvím formuláře nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.

Komunikace se zákaznickou linkou

Hovory uskutečněné prostřednictvím zákaznické linky mohou být nahrávány, není-li uvedeno jinak, z důvodu plnění smlouvy nebo ochrany práv FONERGY či třetích osob. Obdobně mohou být nahrávány i hovory s našimi externími partnery (zástupci).

Zákaznická linka je primárně určena pro vyřizování hovorů se zákazníky ve smluvních záležitostech. O nahrávání hovorů Vás informujeme na začátku hovoru. Berte prosím na vědomí, že technologické řešení neumožňuje okamžitě zastavit nahrávání hovoru, ukáže-li se v jeho průběhu, že pro nahrávání neexistuje zákonný důvod a nebyl udělen souhlas nebo byl souhlas odvolán. V těchto případech si Váš požadavek poznamenáme a zadáme jej ke zpracování. Je-li požadavek oprávněný, bude nahrávka hovoru trvale smazána ze všech úložišť nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne uskutečnění hovoru.

Co když nejste naším zákazníkem

I když s námi nejste ve smluvním vztahu, jsme za určitých okolností oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje. Jestliže udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci marketingové kampaně, řídí se zpracování podmínkami této kampaně a Vaším souhlasem. Pokud projevíte zájem o naše služby a zanecháte nám na sebe kontaktní údaje, budeme tyto údaje zpracovávat z důvodu zpětného kontaktování, kdy údaje ověříme a domluvíme se na dalším postupu.

Vaše údaje nám mohla poskytnout i jiná osoba, například Váš známý domnívající se, že máte zájem o naše služby, nebo jsme je získali od třetí osoby, která se nám zaručila, že od Vás získala souhlas s jejich předáním. O získání vašich údajů prostřednictvím třetích osob Vás budeme informovat do jednoho měsíce, kdy s Vámi údaje ověříme a domluvíme se na dalším postupu.

Vaše osobní údaje mohou být vedeny také u zákaznické smlouvy, kde jste uveden/a jako kontaktní osoba či zástupce osoby, se kterou jsme ve smluvním vztahu. Tato osoba odpovídá za vaši informovanost, tj. že o takovém postupu víte a souhlasíte s ním. Osobní údaje kontaktních osob a zástupců zpracováváme zejména v souvislosti s plněním smlouvy, ale i z důvodu ochrany našich práv a práv třetích osob, případně v rámci plnění zákonných povinností.

To, že s Vámi nejsme ve smluvním vztahu, vás nezbavuje oprávnění, které nám při zpracování vašich osobních údajů ukládá zákon. Můžete tedy využít stejná práva, jaká mají naši zákazníci v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů, jestliže se nejedná o právo vyplývající ze smluvního vztahu.

Kdy Vás můžeme kontaktovat s obchodní nabídkou

Jestliže jste naším zákazníkem, jsme z důvodu oprávněných zájmů FONERGY oprávněni oslovit Vás, i bez Vámi uděleného souhlasu, s marketingem za účelem informování o nabídkách a službách v souvislosti s Vámi odebíranými službami. Můžeme vám tedy nabídnout doplňkové služby FONERGY vztahující se k vámi odebírané službě (např výhodnější tarif elektřiny nebo plynu) a případně další služby propojené s vaší službou (např. speciálními slevami za kombinaci několika služeb). Jestliže s touto formou oslovování nesouhlasíte, máte právo vůči tomuto postupu kdykoliv uplatnit námitku. Uplatněním námitky vyslovujete nesouhlas s cíleným oslovováním s nabídkami doplňkových služeb FONERGY.

Cookies

a. Co jsou cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, váš prohlížeč pošle uložené cookies zpět a server tak získá všechny informace, které si u Vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek. Díky používání cookies bude vaše další návštěva snazší a rychlejší a cookies nám umožní nabídnout Vám takové služby a produkty, které co nejlépe odpovídají vašim požadavkům a zájmům.

b. Druhy a typy cookies

i. Dělení cookies z hlediska doby uložení

Z hlediska doby uložení jsou cookies děleny na dočasné cookies a dlouhodobé cookies. Dočasné cookies jsou cookies, které se aktivují v okamžiku otevření webových stránek a které se automaticky vymažou v okamžiku opuštění webových stránek. Dlouhodobé cookies jsou cookies, které zůstávají uloženy v zařízení uživatele po dobu stanovenou v souborech cookies.

ii. Dělení cookies z hlediska původu

Z hlediska původu jsou rozlišovány cookies „první strany“ a cookies „třetí strany“.

Cookies „první strany“ jsou cookies, které vytváří webové stránky, které navštěvujete, a pouze tyto webové stránky mohou tento typ cookies přečíst (rozpoznat).

Cookies „třetí strany“ jsou naopak cookies, které vytvářejí třetí strany (osoby), které jsou ukládány do zařízení uživatele jinými webovými stránkami (doménou) než webovými stránkami, které si uživatel momentálně prohlíží. Cookies „třetí strany“ jsou ukládány na mnoha webových stránkách v rámci internetu a třetí strany (osoby), které tyto cookies vytvořily, jsou tak schopny sledovat uživatele napříč všemi webovými stránkami, kde jsou tyto cookies uloženy. Díky tomu tak mohou třetí strany (osoby) sledovat, analyzovat a vyhodnocovat chování uživatelů a provozovatelům webových stránek tak poskytovat různé služby (např. měření návštěvnosti webových stránek či umísťování cílené reklamy).

c. Na našich webových stránkách používáme tyto cookies:

i. Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost našich webových stránek, jako přihlašování, využívání služeb a aplikací.

ii. Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu.

Do cookies nikdy neumisťujeme osobní nebo citlivé údaje.

d. Správa a deaktivace cookies

Využívání souborů cookies můžete spravovat či ukládání cookies deaktivovat v rámci nastavení vašeho webového prohlížeče. Je však dobré vědět, že deaktivace cookies může vést k omezení funkčnost našich webových stránek nebo způsobit úplnou nefunkčnost některých jejich částí.

Na následujících odkazech získáte bližší informace o tom, jak spravovat nastavení cookies či deaktivovat cookies v nejčastěji používaných webových prohlížečích:

Kdo vykonává dozor nad zpracováním osobních údajů

Dozor nad dodržováním povinností v oblasti zpracování osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). V okamžiku, kdy zjistíte nebo se domníváte, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy ČR, můžete nás požádat o vysvětlení nebo požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav. Nevyhovíme-li vaší žádosti, máte právo obrátit se se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

Jak nás můžete kontaktovat

Máte-li dotaz ke zpracování Vašich osobních údajů a nenašli jste zde odpověď, můžete nás kontaktovat dle Vaší volby – písemně, elektronicky, nebo telefonicky prostřednictvím naší zákaznické linky. Kontaktní údaje naleznete zde.

Uvedené kontaktní údaje můžete využít, i pokud činíte jakoukoliv žádost nebo námitku ohledně zpracování osobní údajů nebo pokud odvoláváte Vámi udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Volba prostředků komunikace je na Vás, avšak abychom mohli vyhovět některým vašim žádostem, musíme si být jisti vaší totožností. Může se tedy stát, že po vás budeme požadovat dodatečné informace pro ověření totožnosti. Pokud v rámci vaší žádosti požadujete sdělit osobní údaje, zašleme Vám je v závislosti na jejich typu a rozsahu pouze zabezpečeným způsobem.